Konkurs Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych.

 

Tematy konkursu dostosowano do 3 grup wiekowych:

  • „Pracowity jak pszczoła – owady w mieście” – uczniowie w wieku 7-11 lat;
  • „Co ćwierka wokół nas - ptaki w mieście” – uczniowie w wieku 12-15 lat;
  • „Zielone płuca - drzewa w mieście” – uczniowie w wieku 16-19 lat.

Celami Konkursu są:

  • popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony;
  • zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę;
  • promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu;
  • poznanie indywidualnego spojrzenia na ekologię.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • ETAP I - Test wiedzy - dla wszystkich zgłoszonych uczestników (Przedmiotem I ETAPU Konkursu jest przeprowadzenie z uczniami zajęć tematycznych - na podstawie opracowanego scenariusza i udział w elektronicznym teście wiedzy przeprowadzonym na portalu konkursu)
  • ETAP II - Kampania informacyjno-promocyjna dla 9 zespołów, które uzyskają największą liczbę punktów na Etapie I (Przedmiotem II ETAPU Konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim skierowanej do społeczności szkolnej oraz lokalnej wraz z przygotowaniem podsumowania zrealizowanych działań)

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU.

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska