REGULAMIN KONKURSU MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY  - chrońmy razem bioróżnorodność

aktualizacja z dnia 20.09.2017r.

REGULAMIN KONKURSU MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY  - chrońmy razem bioróżnorodność

aktualizacja z dnia 20.09.2017r.

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY - chrońmy razem bioróżnorodność  jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ z siedzibą przy 

ul. Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa, tel.: (22) 840 66 64, http://www.gridw.pl  (dalej zwanym: „Organizatorem”).

Partnerem Konkursu jest  Fundacja VEOLIA Polska z siedzibą przy ul. Puławskiej 2,
02-566 Warszawa, tel.: (22) 658 57 11, http://fundacja.veolia.pl

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  www.mlodziobserwatorzy.edu.pl

2. CELE KONKURSU

Celami Konkursu są:

 • popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach oraz potrzeb
  i zasad jej ochrony;
 • zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę;
 • promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu;
 • poznanie indywidualnego spojrzenia na ekologię.

3. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu może być młodzież w wieku 7–19 lat (z podziałem na przedział wiekowy: 7–11 lat; 12–15 lat; 16–19 lat) reprezentowana przez zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych pod kierunkiem Opiekuna/Nauczyciela (dalej zwane: „Uczestnikiem”).

Zespół tworzą uczniowie z jednej klasy. Każda szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę zespołów uczniowskich.

Konkurs skierowany jest do szkół z następujących miejscowości: Ciechocinek, Leżajsk, Międzyrzec Podlaski, Jarocin, Zakopane, Września, Świdnik, Zamość, Rzeszów, Łódź, Poznań, Tarnowskie Góry, Bydgoszcz.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Konkurs trwa od 28 sierpnia 2017 roku do  31 stycznia 2018 roku i jest podzielony na dwa etapy:

 1. Test wiedzy (Etap I) dla wszystkich zgłoszonych uczestników od 11 września 2017 roku do 12 października 2017 roku,
 2. Kampania informacyjno-promocyjna (Etap II) dla 9 zespołów, które uzyskają największą liczbę punktów na Etapie I, od 14 października 2017 roku do 10 grudnia 2017 roku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. Rejestracja do 1 października 2017 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.mlodziobserwatorzy.edu.pl oraz zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie
 2. podpisanie przez nauczycieli/opiekunów zgłoszonych zespołów oraz dyrekcji szkoły pliku ze zgłoszeniem, który otrzymacie Państwo na adres e-mail po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Podpisany dokument należy przesłać (skan dokumentu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr (22) 851 62 01, a oryginał pocztą tradycyjną na adres:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY

5. I ETAP KONKURSU

Termin realizacji I ETAPU Konkursu zaplanowany jest od 11 września 2017 roku do 12 października 2017 roku.

Przedmiotem I ETAPU Konkursu jest przeprowadzenie z uczniami zajęć tematycznych (na podstawie opracowanego przez Organizatora scenariusza) i udział w elektronicznym teście wiedzy przeprowadzonym na portalu  www.mlodziobserwatorzy.edu.pl.

Podstawą oceny będzie liczba punktów uzyskanych przez zespół szkolny w teście wiedzy. Na tej podstawie powstanie klasyfikacja szkół które przejdą do ETAPU II.

Szkoły biorące udział w Konkursie będą wypełniały test wiedzy na portalu Konkursu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl w terminie od 25 września 2017 do  12 października 2017 rok do godz. 16:00

Każdy zespół biorący udział w Konkursie otrzyma możliwość udziału w teście wiedzy jeden raz. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zerwanie łączności internetowej podczas wypełniania testu wiedzy.

Ostateczny termin zakończenia I ETAPU Konkursu upływa 12 października 2017 roku, o godzinie 16.00.  

Wyniki I ETAPU Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 października 2017 roku do godz. 18.00 na portalu Konkursu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl  

Do II ETAPU Konkursu zostanie zakwalifikowanych 9 zespołów, które otrzymały największą liczbę punktów w teście wiedzy – po 3 najlepsze zespoły z każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu będzie decydował czas wypełnienia testu.

Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na portalu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl

6. II ETAP KONKURSU

Termin realizacji II ETAP Konkursu zaplanowany jest od 14 października 2017 roku do 10 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem II ETAPU Konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim skierowanej do społeczności szkolnej oraz lokalnej  wraz z przygotowaniem podsumowania zrealizowanych działań.

Uczestnicy, którzy przeszli do II ETAPU Konkursu, otrzymają poradniki dotyczące sposobów efektywnego przygotowania i prowadzenia kampanii informacyjnych.

Każdy zespół ma możliwość pozyskania mini grantu w wysokości 340 zł brutto na pokrycie kosztów zewnętrznych (np. wydruki) związanych z zaplanowanymi działaniami. Zasady pozyskania środków stanowi ZAŁĄCZNIK 1.

Prezentacja zrealizowanych działań (praca konkursowa) powinna zostać przygotowana
w jednej z poniższych form (do wyboru):

 • reportaż video – multimedialna prezentacja łącząca zdjęcia, filmy oraz dźwięk,
 • reportaż prasowy – artykuł łączący tekst oraz zdjęcia.

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 11 grudnia 2017 roku do godz. 16:00 poprzez jeden z ogólnodostępnych serwisów do przesyłania plików (np. WeTransfer). Liczy się termin dostarczenia prac do Organizatora. Prace, które dotrą do siedziby Organizatora po wyznaczonym terminie, tj. po 11 grudnia 2017 roku po godz. 16:00, nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Wyniki prac konkursowych zostaną ocenione przez Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora Konkursu i Partnera Konkursu. Jury zostanie powołane do dnia 1 grudnia 2017 roku. Ogłoszenie składu Jury zamieszczone zostanie na portalu Konkursu  www.mlodziobserwatorzy.edu.pl

Jury Konkursu oceni plan kampanii oraz sposób przeprowadzenia wraz z efektem końcowym.  Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę, m.in.: nawiązanie w kampanii do tematu Konkursu; atrakcyjność zaplanowanej kampanii; metody komunikacji (dobrane adekwatnie do odbiorców); współpracę z mediami (jakie media, w jaki sposób wspierały kampanię); współpracę z podmiotami zewnętrznymi (np. Urząd Gminy); sposób zaangażowania odbiorców: aktywny czy pasywny.  

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na portalu Konkursu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl do dnia 15 grudnia 2017 roku. Zwycięskie szkoły zostaną również powiadomione telefonicznie i/lub przy pomocy poczty elektronicznej. 

W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II i III miejsce.

Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Konkursu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl

7. NAGRODY

 1. Za zajęcie I miejsca (w każdej kategorii wiekowej) zespół otrzymuje:
 • udział w ok. 4-godzinnych edukacyjnych warsztatach przyrodniczych, poświęconych zagadnieniom ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przywracania różnorodności biologicznej na obszarach miejskich. W ramach nagrody dofinansowany jest dojazd zespołu do miejsca odbywania się warsztatów (lokalna siedziba firmy Veolia).
 • voucher w wysokości 2 000 zł – zespół może wydać środki na dowolny, uzgodniony z Organizatorem Konkursu, cel,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.
 1. Za zajęcie II miejsca (w każdej kategorii wiekowej) zespół otrzymuje:
 • voucher w wysokości 1 000 zł – zespół może wydać środki na dowolny, uzgodniony z Organizatorem Konkursu, cel,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.
 1. Za zajęcie III miejsca (w każdej kategorii wiekowej) zespół otrzymuje:
 • voucher w wysokości 750 zł – zespół może wydać środki na dowolny, uzgodniony z Organizatorem Konkursu, cel,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.

Wręczenie nagród zespołom nastąpi podczas wizyty przedstawicieli Organizatora oraz Partnera Konkursu w siedzibie szkoły lub urzędzie gminy (w uzgodnionym terminie).

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie. Wyjątek stanowi dofinansowanie kosztów dojazdu na edukacyjne warsztaty przyrodnicze dla 3 zwycięskich zespołów.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych prac w działaniach promocyjnych Konkursu i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:

 1. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci książki i CD-ROM-u;
 2. wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła
  w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
 3. używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych).

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie lub pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu czterech dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres:  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

albo korespondencyjny: Centrum UNEP/GRID-Warszawa,  ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 1: (doc) (pdf)

REGULAMIN KONKURSU: (pdf)

 

Koordynator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partner konkursu
Fundacja Veolia Polska